-
Duidelijkheid vooraf:
 
Verplichtingen van de rijschool:
1 Alle lesvoertuigen zijn verzekerd met dekking voor in- en opzittende.
2 De rijschool is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan of van de leerling welke niet door de normale afgesloten verzekeringen wordt gedekt.
3 De rijschool staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is aangemeld bij de belastingdienst.
4 De rij-instructeur bepaald in overleg met de leerling het moment van de aanvraag voor het praktijkexamen.
5 de leerling die via de rijschool het praktijkexamen heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarop hij het praktijkexamen moet afleggen, de beschikking heeft over dezelfde lesauto waarin hij rijles heeft gekregen, dan wel over een lesauto van hetzelfde of gelijkwaardig type,
6 Dat de tijdsduur van de overeengekomen rijles, inclusief de nabespreking volledig wordt benut.
 
 Verplichtingen van de leerling:
1 Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rijschool wordt een maximale wachttijd van 10 minuten aangehouden) Bij het niet verschijnen van de leerling (zonder telefonische afmelding) dient de volledige lesprijs betaald te worden.
2 Een rijles moet tenminste 24 uur voor de afgesproken tijd worden afgezegd. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij een afzegging met dringende reden of ziekte.
3 Indien het examen niet doorgaat omdat de leerling niet of te laat bij de examenplaats verschijnt,of omdat de leerling niet de vereiste documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw examen voor rekening van de leerling.
4 Het is verboden te rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen en/of stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden. De rij-instructeur zal hier op letten.
5 Voor de aanvraag van het praktijkexamen of toets dient de leerling een geldig theoriecertificaat voor het betreffende praktijkexamen of toets alsmede een wettelijk toegestaan geldig eigen legitimatiebewijs te bezitten. De leerling is daar zelf verantwoordelijk voor.
 
Betaling:
1 De rijschool verzend de aanvraag voor het praktijk- en/of theorie examen, alleen nadat door de leerling, alle lesgelden en de examengelden zijn betaald. Pakketten worden in 3 termijnen gefactureerd, waarbij betaling van de laatste termijn plaatsvindt voor aanvang van deeltoets 3 en 4.
2 Betalingstermijn bedraagt 14 dagen. 
3 Wanneer betaling van 1 of meerdere facturen uitblijft zullen wij de vordering overdragen aan een incassobureau. Bijkomende kosten hiervan worden aan u doorberekend.
4 Bij een vroegtijdige beëindiging, door de leerling, van een lespakket, worden de lessen omgerekend naar als het ware losse lessen met de geldende losse lesprijs van het pakket plus € 25,- administratiekosten.
 
Vrijwaring:
1 de rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken door derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen tijdens de rijlessen evenals tijdens de toets en het rijexamen, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de leerling, of het verzwijgen van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen, evenals het gebruik van alcohol door de leerling, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden,
2 bij onduidelijkheid van de afspraak met de instructeur geldt alleen de genoteerde afspraak van de instructeur. De leerling dient de gemaakte afspraken te controleren,
3 de rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gewijzigde datum of tijdstip van een examen, tussentijdse toets, of rijles,
4 de rijschool is niet aansprakelijk voor ziekte of schade van de leerling, ook niet wanneer dat een gevolg mocht zijn van de gevolgde lessen in de ruimste zin,
5 de rijschool kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van ziekte of persoonlijke omstandigheden van de leerling.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint